ZÁJEM O VZDĚLÁVÁNÍ MEZI SENIORY A MLÁDEŽÍ

Titulek

Tazatelé (veřejné dotazování - snímání dat)

Zuzana Bartlová, Mgr. Martina Blažková, Regina Hackenbergová, Nela Hojgrová, Alena Jelínková, Anna Kozárová, Lenka Krahulcová, Lucie Malá, Mgr. Bohumila Mikulková, Adéla Misařová, Šárka Nováková, Hedvika Pařízková, Mgr. Kateřina Piňosová, Lucie Popovičová, Lucie Strapáčová, Martin Tříško, Mgr. Jarmila Válková, Kristýna Vejtasová, Alice Zíková,

Statistické zpracování

Mgr. Miroslav Piňos, Mgr. Stanislav Toman

Zpracování výstupní analýzy, grafická úprava a počítačová sazba

© Mgr. Miroslav Piňos, 2005

Poděkování

Za odbornou supervizní pomoc při tvorbě metodiky dotazování a při statistickém zpracování děkujeme PhDr. Ivanu Skalíkovi, Ph.D., stejně tak za konstruktivní připomínky v rámci odborné garance PhDr. Petru Šišákovi.

  Obsah

Metoda výzkumu

Cíle a harmonogram výzkumu

Výstupní analýza - skupina ”Senioři”

A. Pohlaví a věková struktura - všichni respondenti
B. Nejvyšší dosažené vzdělání
C. Zájem o zvýšení kvalifikace
D. Nejvíce vyhovující formy vzdělání
E. Situace z pohledu aktuálního zaměstnání (práce)
F. Akceptovatelné podmínky doplnění vzdělání (kvalifikace)
G. Zájem o obor (specializaci) při doplnění vzdělání (kvalifikace)

Hlavní závěry - skupina “senioři”

Výstupní analýza - skupina ”mládež”

A. Pohlaví a věková struktura - všichni respondenti
B. Nejvyšší dosažené vzdělání
C. Zájem o zvýšení kvalifikace
D. Nejvíce vyhovující formy vzdělání
E. Situace z pohledu aktuálního zaměstnání (práce)
F. Akceptovatelné podmínky doplnění vzdělání (kvalifikace)
G. Zájem o obor (specializaci) při doplnění vzdělání (kvalifikace)

Hlavní závěry - skupina “Mládež”

Přílohy

  Metoda výzkumu

Realizátor

 • Bruntálská Průzkumová a Vzdělávací Agentura při Citadela, o.s. Bruntál, Krnovská 9

Design výzkumu

 • Kvantitativní průzkum na populaci Bruntálska dvou věkových kategorií (senioři - osoby starší 55 let, mládež - populace ve věku 18 až 25 let).

 • Nástroj měření: dotazník (vypracovaný senior konzultanty realizátora výzkumu).

 • Metodika sběru dat: standardizované anonymní face-to-face rozhovory odborně vyškolených tazatelů s respondenty na veřejnosti, záznam odpovědí do dotazníku tazatelem.

 • Období sběru dat: měsíce zaří a říjen 2005.

 • Počet respondentů: 656 řádně vyplněných dotazníků ve skupině senioři, 704 řádně vyplněných dotazníků ve skupině mládež.

 • Statistické zpracování: metoda “sociomonitoringu” umožňující průběžné sledování vzájemných interakcí a dynamiky uvnitř zkoumané skupiny populace (strukturální analýza a statisticko-matematické typologie).

 • Kontrola zpracovávaných dat: dotazníky vyplněné tazateli byly podrobeny formální optické kontrole a poté přepsány do počítačových datových matric.

  Cíle a harmonogram výzkumu

Cíl A: Průzkum mezi seniory

(věková skupina 55 - 65 let) zaměřený na zájmy a možné cíle jejich celoživotního vzdělávání v oblastech:

 • zájem o vzdělávání formou univerzity III. věku,

 • zájem o počítačovou a jinou technickou gramotnost,

 • zájem o vzdělávání ve všeobecných kurzech na úrovni středoškolského vzdělání,

 • zájem o vzdělávání ve specializovaných kurzech se zaměřením na teoretické a technické dovednosti,

 • zájem o vzdělávání v kombinovaných kurzech s částečnými několikadenními semináři,

 • zájem o vzdělávání formou “nedělních škol”.

Cíl B: Průzkum mezi mládeží

(věková skupina 18 - 25 let) zaměřený na zájmy a možné cíle jejich vzdělávání v oblastech:

 • zájem o doplnění jejich stávající úrovně vzdělání,

 • zájem o vyšší typ vzdělání dle druhů a způsobů,

 • zájem o vzdělávání ve specializovaných kurzech se zaměřením na teoretické a technické dovednosti,

 • zájem o vzdělávání formou “nedělních škol”,

 • zájem o vzdělávání v náročných kurzech vyššího typu (manažer, specialista)

Časový harmonogram výzkumu

1) červen 2005

 • zpracování podrobného harmonogramu průzkumu (vto. finanční rozvahy, technického a personálního zajištění);

2) červenec - září 2005

 • zpracování metodiky dotazování a statistického zpracování dat dle požadavků zadavatele,

 • medializace, propagace průzkumu (public relations)

 • konstrukce dotazníků a tisk dotazovacích archů,

 • vyškolení externích pracovníků (tazatelů),

 • snímání dat formou anonymního osobního dotazování veřejnosti (“face-to-face”) dle cílových skupin v určené lokalitě,

 • sumarizace a kontrola dotazovacích archů, příprava pro počítačové zpracování dat;

3) říjen - listopad 2005

 • statistické zpracování dat (vto. počítačové sazby do připravených matric),

 • vypracování podrobné výstupní analýzy výsledků 1. fáze průzkumu veřejnosti.

  Výstupní analýza - skupina ”Senioři”

A. Pohlaví a věková struktura - všichni respondenti


Věková struktura - muži a ženy


Legenda - Graf A1 - A4

55 až 60 let

61 až 65 let

celkem

abs.

tj. %

abs.

tj. %

abs.

tj. %

ženy

196

59,0

136

41,0

332

50,6

muži

172

53,1

152

46,9

324

49,4

všichni

368

56,1

288

43,9

656

100

Dotazovanou skupinu “senioři” tvoří celkem 656 osob, z toho je 332 žen (51 %) a 324 mužů (49 %). Dle věkové struktury je 56 % respondentů (59 % žen a 53 % mužů) ve věku 55 až 60 let a 44 % respondentů (41 % žen a 47 % mužů) ve věku 61 až 65 let.

B. Nejvyšší dosažené vzdělání


Legenda - Graf B1 - B3

nedok. základní

základní

vyučen(a)

SŠ s mat.

VOŠ

abs.

%

abs.

%

abs.

%

abs.

%

abs.

%

abs.

%

ženy

28

8,4

68

20,5

100

30,1

72

21,7

28

8,4

36

10,8

muži

12

3,7

60

18,5

124

38,3

88

27,2

20

6,2

20

6,2

všichni

40

6,1

128

19,5

224

34,1

160

24,4

48

7,3

56

8,5

V dotazované skupině “seniorů” tvoří nejpočetnější skupinu - 34% vyučení respondenti (30 % žen, 38 % mužů). Následují respondenti se středoškolským vzděláním s maturitou - 24 % a poměrně silná skupina 20 % respondentů s pouze ukončeným základním vzděláním. Senioři s vysokoškolským, vyšší odborným, ale i nedokončeným základním vzděláním tvoří nejméně početnou část respondentů (rozmezí hodnot 6 až 9 %).

  Výstupní analýza - skupina ”mládež”

A. Pohlaví a věková struktura - všichni respondenti


Věková struktura - muži a ženy


Legenda - Graf A1 - A4

18 až 20 let

21 až 25 let

celkem

abs.

tj. %

abs.

tj. %

abs.

tj. %

ženy

200

55

164

45

364

52

muži

156

46

184

54

340

48

všichni

356

51

348

49

704

100

Dotazovanou skupinu “mládež” tvoří celkem 704 osob, z toho je 364 žen (52 %) a 340 mužů (48 %). Dle věkové struktury je 51 % respondentů (55 % žen a 46 % mužů) ve věku 18 až 20 let a 49 % respondentů (45 % žen a 54 % mužů) ve věku 21 až 25 let.

B. Nejvyšší dosažené vzdělání


Legenda - Graf B1 - B3

nedok. základní

základní

vyučen(a)

SŠ s mat.

VOŠ

abs.

%

abs.

%

abs.

%

abs.

%

abs.

%

abs.

%

ženy

0

0,0

76

20,9

96

26,4

112

30,8

28

7,7

52

14,3

muži

0

0,0

116

34,1

92

27,1

108

31,8

8

2,4

16

4,7

všichni

0

0,0

192

27,3

188

26,7

220

31,3

36

5,1

68

9,7

V dotazované skupině “mládež” tvoří nejpočetnější skupinu - 31% respondenti se středoškolským vzděláním s maturitou (31 % žen, 32 % mužů). Následují respondenti se základním vzděláním - 27 % (11 % žen a silnější skupina 34 % mužů) a vyučených - 27 % (26 % žen, 27 % mužů). Mládež s vysokoškolským vzděláním je zastoupena v 10 % (14 % žen a pouze 5 % mužů), se vzděláním vyšším odborným 5 % (8 % žen, 2 % mužů). Nedokončené základní vzdělání neuvádí nikdo ze zkoumaného vzorku dotazovaných - tato skupina již nebude v další analýze započítávána.