PROJEKT "OŽIVLÁ NÁMĚSTÍ"

Titulek

Tazatelé (veřejné dotazování - snímání dat)

Tereza Folovská, Regina Hackenbergová, Andrea Malá, Hedvika Pařízková, Radka Tesolínová, Kristýna Vejtasová, Mgr. Hana Janíková, Mgr. Michaela Pavelková

Statistické zpracování

Mgr. Miroslav Piňos

Zpracování výstupní analýzy, grafická úprava a počítačová sazba

© Mgr. Miroslav Piňos, Citadela, o.s. Bruntál, 2006

Poděkování

Za odbornou supervizní pomoc při tvorbě metodiky dotazování a odbornou garanci při statistickém zpracování dat děkujeme PhDr. Ivanu Skalíkovi, Ph.D.

  Obsah

Metoda průzkumu

Cíle a harmonogram průzkumu

Výstupní analýza průzkumu

A. Příslušnost k pohlaví a místu bydliště - všichni respondenti
B. Znalost názvů bruntálských náměstí
C. Znalost historie (původu) názvu(ů) bruntálských náměstí
D. Znalost historických faktů k bruntálským náměstím
E. Znalost historie (původu) názvu ulice v místě bydliště
F. Názory na tzv. "křestní listy" bruntálských náměstí
G. Názory na tzv. "křestní listy" bruntálských ulic
H. Požadavek více kulturních a jiných akcí na bruntálských náměstích

Hlavní závěry analýzy průzkumu

Příloha - Použitý dotazník

  Metoda průzkumu

Realizátor

 • Bruntálská Průzkumová a Vzdělávací Agentura při Citadela, o.s. Bruntál, Krnovská 9

Design výzkumu

 • Kvantitativní průzkum na populaci Bruntálska všech věkových kategorií.

 • Nástroj měření: standardizovaný dotazník (vypracovaný senior konzultanty realizátora výzkumu).

 • Metodika sběru dat: standardizované anonymní face-to-face rozhovory odborně vyškolených tazatelů s respondenty na veřejnosti, záznam odpovědí do dotazníku tazatelem.

 • Období sběru dat: zaří 2006.

 • Počet respondentů: 500 řádně vyplněných dotazníků ve všech věkových skupinách.

 • Statistické zpracování: metoda “sociomonitoringu” umožňující průběžné sledování vzájemných interakcí a dynamiky uvnitř zkoumané skupiny populace (strukturální analýza a statisticko-matematické typologie).

 • Kontrola zpracovávaných dat: dotazníky vyplněné tazateli byly podrobeny formální optické kontrole a poté přepsány do počítačových datových matric.

  Cíle a harmonogram výzkumu

Cíl: Průzkum mezi obyvateli Města Bruntál a okolí využitelný pro projekt "Oživlá náměstí"

v oblastech:

 • úroveň znalosti názvů náměstí Města Bruntál,

 • úroveň znalosti vzniku a původu názvů bruntálských náměstí,

 • úroveň znalosti historie bruntálských náměstí,

 • úroveň znalosti vzniku a původu názvů bruntálských ulic,

 • četnost zájmu o zpracování a zveřejnění "křestního listu" (viditelné označení s krátkým textem historie) každého náměstí Města Bruntál,

 • četnost zájmu o zpracování a zveřejnění "křestního listu" (viditelné označení s krátkým textem historie) ulic Města Bruntál,

 • četnost zájmu o intenzitu kulturních a jiných akcí na bruntálských náměstích.

Časový harmonogram výzkumu

1) červenec 2006

 • zpracování podrobného harmonogramu průzkumu (vto. finanční rozvahy, technického a personálního zajištění);

2) srpen - září 2006

 • zpracování metodiky dotazování a statistického zpracování dat dle požadavků zadavatele,

 • konstrukce dotazníků a tisk dotazovacích archů,

 • vyškolení externích pracovníků (tazatelů),

 • snímání dat formou anonymního osobního dotazování veřejnosti (“face-to-face”) dle cílových skupin v určené lokalitě (září 2006),

 • sumarizace a kontrola dotazovacích archů, příprava pro počítačové zpracování dat;

3) říjen 2006

 • statistické zpracování dat (vto. počítačové sazby do připravených matric),

 • zpracování výstupní analýzy výsledků průzkumu veřejnosti.

  Výstupní analýza průzkumu

 • (neveřejný dokument)