ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

TENTO PROJEKT BYL REALIZOVÁN
MĚSTEM BRUNTÁL
Město Bruntál

A SPOLUFINANCOVÁN
MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Moravskoslezký kraj

Úkol

Monitoring výskytu sociálně patologických jevů (dále "SPJ") na základních a středních školách v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál.

Cílová skupina

 1. primární: žáci 6. tříd ZŠ, 1.ročníku SŠ, tříd vybraných a doporučených školními metodiky prevence, výchovnými poradci a řediteli škol - cca 900 respondentů,

 2. skundární: třídní učitelé, zaměstnanci participujících pracovišť, žáci a studenti dalších ročníků, veřejnost, školy a zájemci o projekt z jiných regionů ČR.

Potřebnost a cíle analýzy

 1. nedostatek informací a zjištěná rizika
  Dlouhodobá sociální specifika regionu (vysoká nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání a mezd, nadprůměrná míra konzumace nelegálních návykových látek atp.) a dílčí varovné informace z participujících pracovišť (Policie ČR, SVP, PPP Bruntál, Citadela, o.s., Open House, OSPOD,…) ukazují na potřebu aktuálně zmapovat situaci a potvrdit či vyvrátit předpokládané trendy v oblasti charakteru a výskytu SPJ.

 2. větší zapojení školních metodiků prevence (ŠMP) a podpora jejich preventivně výchovné činnosti
  Školní metodici prevence budou do projektu zapojeni v několika etapách:

  1. osloví ke spolupráci třídní učitele, případně sestaví tým, který realizaci monitoringu zajistí,

  2. provedou sběr dat ve třídách a zpracují vyhodnocení výsledků (vto. zadání elektronických dat),

  3. na základě zjištěných informací zpracují ve spolupráci s oblastním metodikem prevence návrh opatření na jejich škole,

  4. koordinace realizace přijatých opatření, konzultuace jejich aplikace do škol s interní a externí supervizí projektu.

 3. zacílení minimálních preventivních programů a školní preventivní strategie
  Výsledky analýzy poukáží na "citlivá místa" školy. Mohou tak být dobrým podkladem k přesnějšímu zacílení minimálního preventivního programu školy (MPP) na dané období i školní preventivní strategie (ŠPS) na delší výhledové období.

 4. srovnávací charakter průzkumu - zvýšení zájmu vedení škol o problematiku SPJ
  Jednotlivým ředitelům škol bude neveřejně sdělena míra "zasažení jejich školy" a pomyslné umístění v porovnání s ostatními školami. Je záměrem realizátora projektu výsledky monitoringu využít ke zvýšení dlouhodobého zájmu vedení škol o problematiku SPJ.

 5. podklady pro práci participujících zařízení
  SVP, PPP Bruntál, Citadela Bruntál, OSPOD, Open House, PMS ČR, členové komunitního plánování, Policie ČR a Městská policie mohou výsledky průzkumu zúročit při vlastní práci. Konference a návazná setkávání zainteresovaných subjektů mohou zkvalitnit úroveň přenosu informací i celkovou kvalitu a provázanost spolupráce.

Zaměření analýzy (dotazníkového šetření)

 • výskyt závislostního chování, zkušenost a potenciál v oblasti zneužívání legálních i nelegálních návykových látek a hry na výherních automatech,

 • výskyt agresivního chování,

 • spokojenost žáků a studentů s domácím a školním prostředím,

 • zájem žáků a studentů o jednotlivá témata z oblasti SPJ,

 • způsob trávení volného času žáků a studentů,

 • dostupnost pomoci v případě potřeby (zda se respondenti ví kde hledat pomoc),

 • způsob výchovy (styl výchovy, důvěra, spokojenost),

 • kombinace a souvislosti zjištěných informací.

Měřitelné výstupy

 1. kvantitativní:

  • počet škol, žáků a organizací zapojených do projektu,

  • počet školních metodiků prevence zapojených do projektu,

 2. kvalitativní:

  • počet minimálních preventivních programů (školních preventivních strategií) upravených na základě informací zjištěných šetřením,

  • počet intervenčních programů realizovaných na základě zjištěných informací,

  • počet případů řešených participujícími subjekty na základě informací zjištěných průzkumem,

  • porovnání situace v konkrétních vybraných třídách kontrolním šetřením s časovým odstupem,

  • zpětná vazba zúčastněných subjektů včetně ohlasu veřejnosti,

  • počet zájemců o projekt z ostatních regionů ČR.

Časový harmonogram postupu realizace průzukumu

A. březen - duben 2008 - Příprava a tvorba dotazníku

 • dotazník je již z větší části vytvořen a jeho konečná podoba je konzultována s expertem na oblast monitoringu výskytu SPJ v českém školství Mgr. Richardem Braunem;

B. květen - červen 2008 - Proškolení ŠMP a dalších spolupracovníků participujících na projektu

ŠMP a další spolupracovníci se zúčastní workshopu v rozsahu 5 hodin se zaměřením na témata:

 • smysl a cíl dotazníkové práce,

 • etika pracovníka,

 • zajištění optimálních podmínek pro sběr dat,

 • způsob zadávání dotazníku a sběru informací ve třídách,

 • specifické situace,

 • vyhodnocování dotazníku,

 • struktura organizace další práce, návaznost programu;

C. červen - srpen 2008 - Snímání dat a elektronické zpracování

D. září 2008 - Zpracování výstupní analýzy
(vto. tisku výsledků analýzy ve formě informační brožury)

E. říjen 2008 - Konzultace výsledků analýzy

Výsledky průzkumu budou oznámeny a prokonzultovány v tomto pořadí: ŠMP a odborná pracoviště, ředitelé, třídní učitelé, žáci, rodičovská veřejnost

F. listopad 2008 - Konference pro subjekty zainteresované na výsledku šetření

Pro usnadnění prezentace výsledků analýzy, systémovost plánování a výměnu informací mezi odbornými pracovišti (jako poskytovateli služeb) a školami (jako jejich odběrateli) bude uspořádána veřejná konference k tématu

G. etapa bez časového omezení - Spolupráce a využití zjištěných informací

Využití výsledků v rovině obecné (komplexní opatření pro ovlivňování nežádoucích trendů, oživení spolupráce škol s odbornými pracovišti, podporu práce ŠMP, apod.), širší (aktualizace ŠPS, MPP apod.) i konkrétní (zaměřené na problém třídy, či jednotlivce)

H. průběžná etapa - Prezentace výsledků veřejnosti, tvorba internetové prezentace

V průběhu realizace průzkumu bude s postupy a následně výsledky analýzy oficiálně seznámována veřejnost, projekt bude prezentován na internetu, v tiskových materiálech a dalších médiích (breafing pro novináře, TV atd.)

Účel realizace

 1. Konečný přínos a efekt pro cílové skupiny

  1. Žáci a studenti - vyhledání jedinců a kolektivů které potřebují pomoc, krizová a včasná intervence.

  2. Školní metodici prevence (ŠMP) - zacílení ŠPS a MPP, měřitelný výstup pro hodnocení efektivity, aktivizace třídních učitelů ke spolupráci a vedení k podpoře.

  3. Ředitelé škol - aktivace zájmu o téma SPJ, možnost porovnání situace s jinými školami.

  4. Třídní učitelé - informace o třídě z pohledu výskytu SPJ, jejich zapojení do preventivních aktivit.

  5. Odborní zaměstnanci participujících subjektů - zvýšená informovanost, koordinovaný postup jednotlivých subjektů.

 2. Konečný přínos a efekt pro poskytovatele dotace

  1. Prospěch cílových skupin.

  2. Prezentace poskytovatele v propagačních materiálech, na internetu a dalších médiích.

  3. Pilotní charakter monitoringu v oblasti komplexního zapojení zainteresovaných složek.

  4. Know-how použitelné v jiných částech kraje i mimo něj.

Spolupracující a particioující subjekty

 • základní a střední školy obcí a města spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál,

 • Citadela Bruntál,

 • Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o.,

 • Odbor sociálních věcí Městského úřadu Bruntál - oddělení SPOD,

 • Středisko výchovné péče Bruntál,

 • Probatiční a mediační služba ČR,

 • Policie ČR,

 • Městská policie Bruntál,

 • Open House, o.s. Bruntál,

 • členské organizace Komunitního plánování Bruntál.

II. Personální zajištění

Externí supervize a odborná garance:

Externí supervize:

PhDr. Petr Šišák, Ph.D., psycholog, odborný asistent katedry psychologie Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Odborná garance:

PhDr. Ivan Skalík, Ph.D., psycholog a sociolog, senior konsultant sociomapování firmy Qed & Quod, s.r.o. Praha


Koordinátor projektu:

Mgr. Miroslav Hájek

Vedoucí realizačního týmu:

Mgr. Stanislav Toman

Interní supervize:

Mgr. Miroslav Piňos


Odborní pracovníci zajišťujících sběr a zpracování dat:

30

školní metodic prevence a ředitelé vybraných škol