VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP)

INFORMACE A PROPOZICE
k vzdělávacímu programu v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
"HASÍK CZ - PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÍ ČINNOST V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA"

Realizátor:

Citadela Bruntál, z.s.
Krnovská 9, 792 01 Bruntál

IČ: 65893603        DIČ: CZ65893603 (nejsme plátci DPH)

Tel: 554 714 724        E-mail: citadela@iol.cz

Bankovní spojení (č.ú.): 107-9205880217/0100


Lektorský tým:

Mgr. Miroslav Piňos - psycholog, vedoucí lektor výcviku
Bohdan Mikulka - příslušník HZS, lektor výcviku
Štěpán Mikulka - příslušník HZS, lektor výcviku

Termín konání:

bude upřesněn po dohodě se zadavatelem

Místo konání:

bude upřesněno po dohodě se zadavatelem

Hodinová dotace:

30 hodin rozdělených do pěti výcvikových dnů

Cílová skupina:

školní metodik prevence
výchovný poradce
učitelé základních a speciálních škol
učitelé nižšího stupně víceletého gymnázia

Počet účastníků:

max. 26

Účastnický poplatek:

1 účastník celkem 2 100,- Kč
(lektorné + metodické materiály)

Absolventi obdrží osvědčení dle akreditace MŠMT č.j. MSMT-7816/2019-1-240


INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ

Přihlášky slouží pro vnitřní potřebu Citadela Bruntál, z.s., příp. jako podklad pro kontrolní orgány.

Stažení propozic a přihlášky ve formátu Word bude po stanovení termínu akce umožněno: ZDE

Citadela Bruntál, z.s. ručí za ochranu osobních údajů
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat.

Bezplatné storno přihlášky lze provést pouze písemně, doručením odhlášky na adresu realizátora 10 pracovních dnů před zahájením akce. Den konání akce se nezapočítává do lhůty pro storno.

Uzávěrka závazných přihlášek byla stanovena na den: termín nestanoven

Řádně vyplněné a podepsané přihlášky s razítkem vysílající školy (školského zařízení) je nutné zaslat v písemné formě na adresu:
Citadela Bruntál, z.s., Krnovská 9, 792 01 Bruntál
INFORMACE K ÚHRADĚ KURZU

A. LEKTORNÉ A REŽIJNÍ NÁKLADY

Cena:

1 účastník celkem 2 100,- Kč

Cena zahrnuje:

lektorné, náklady na dopravu a ubytování lektorů, tištěné materiály, pronájem výcvikových prostor, režijní náklady realizátora

Cena nezahrnuje:

dopravu, ubytování a stravování účastníků kurzu

B. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Místo konání:

bude upřesněno po dohodě se zadavatelem

Ubytování:

bude upřesněno po dohodě se zadavatelem

Stravování:

bude upřesněno po dohodě se zadavatelem

C. POKYNY K ÚHRADĚ:

 1. Všem závazně přihlášeným účastníkům bude vystavena a odeslána faktura s rozpisem úhrad.

 2. Úhradu je nutno provést po obdržení faktury (na základě závazné přihlášky účastníka) v takovém termínu, aby do zahájení vzdělávací akce byla požadovaná částka připsána na účet realizátora č. 107-9205880217/0100 vedeného u KB a.s., pobočka Bruntál.

 3. Jako variabilní symbol bude uvedeno číslo faktury (slouží pro identifikaci vaší platby).

Podrobnější informace Vám v případě zájmu poskytneme
na tel. čísle 605 829 897 (Mgr. Piňos).
D. ANOTACE VZDĚLÁVACÍ AKCE: Fotodokumentace - výcvik

Zkušení lektoři vzdělávací akce jsou m.j. autory publikace “Výchova dětí v oblasti požární ochrany” - příručka pro učitele základních a speciálních škol, vydané Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR pro potřeby Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2004.
Obsah vzdělávací akce bezprostředně navazuje na jednotlivá témata obsažená v příručce.

Fotodokumentace - výcvik

V teoretické části jsou prezentovány základní informace o požární ochraně počínající právními předpisy přes popis principů hoření a nebezpečných zplodin vznikajících při hoření, průběh požáru a způsoby jeho hašení, druhy hasicích přístrojů a jejich použití, základní popis činnosti jednotek požární ochrany při mimořádné události až po základní témata první pomoci a zdravovědy.
Budou uvedeny i základní přístupy k jednotlivým oblastem pro dosažení poutavého a zajímavého výkladu dané problematiky.
V části metodické jsou pak prezentovány konkrétní příklady výkladu jednotlivých témat včetně způsobu ověřování znalostí dětí, a to rozděleně pro první a druhý stupeň základního školství.

Vzdělávací akce je koncipována tak, aby učitel dokázal přenášet informace (témata výuky) o dané problematice na děti příslušné věkové skupiny.

Témata výuky:

1. stupeň základního školství

 • Kdo to jsou hasiči, co je jejich práce (hasiči a moje osobní zkušenost s nimi)

 • Jak poznáme hasiče (ukázka dýchacího přístroje)

 • Co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání

 • V čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních čísel, jak správně nahlásit požár

 • Hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici

 • Který oheň je "dobrý" a který oheň je "zlý" (proměna dobrého ohně ve zlý)

 • Nalezené zápalky a "hra" s nimi

 • Co dělat, když na mě hoří oblečení a jaké jsou základní zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách

 • Odkud hrozí nebezpečí u nás doma a na co nezapomenout při odchodu z domu

 • Jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat

 • Domácí únikový plán, způsob vyhlášení poplachu a únikové cesty na škole

 • Co je to varovný signál a co budu dělat, když jej uslyším

2. stupeň základního školství

 • Hasiči a moje nové osobní zkušenosti s nimi (upřesnění dalších činností hasičů)

 • Co je to IZS a číslo112 - jednotné evropské číslo tísňového volání

 • Nahlášení dopravní nehody a hlášení události pomocí krátké textové zprávy (SMS)

 • Širší souvislosti přeměny "dobrého" ohně v oheň "zlý" a to především ve vztahu k nezodpovědnému jednání dětí i dospělých (zodpovědnost za mladší sourozence)

 • Podrobnější a více aktivní první pomoc při popáleninách

 • Co to jsou hasicí přístroje a "ohňový trojúhelník"

 • Lesní požáry a požáry v přírodě

 • Další informace týkající se tématu "Na co nezapomenout při odchodu z domu"

 • Jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat (odkud hrozí nebezpečí u nás doma)

 • Nebezpečné plyny při požáru, první pomoc při nadýchání se kouře a co to je požární hlásič

 • Únikové cesty veřejných budov a požární poplach v naší škole

 • Co je to varovný signál a co dělat, když jej uslyším

 • Co dělat, když bude nařízena evakuace z místa bydliště - zásady opuštění bytu a obsah evakuačního zavazadla

 • Jak se budu chránit při úniku nebezpečných látek (prostředky improvizované ochrany - rozdíly oproti utěsnění místnosti při požáru)

 • Další nebezpečí v přírodě i ve městě
E. VZDĚLÁVACÍ CÍL

V teoretické části se pedagogové seznámí se základním souborem informací o problematice požární ochrany na poli prevence i represe. Nejedná se v žádném případě o pokus zahltit je odbornými informacemi z oboru, který vydá na několikaleté studium. Lze však říci, že základní informace jsou prezentovány tak, abyste pedagogové byli schopni reagovat na případné dotazy žáků a zároveň, aby sami žáci měli možnost pochopit některé důležité souvislosti.

V metodické části jsou zpracovány nejdůležitější informace z obsáhlé záchranářské tématiky, které jsou vždy uzpůsobeny dané věkové skupině dětí. Členění jednotlivých bloků není nahodilé, ale vychází z dlouholetých praktických zkušeností lektorů, kteří se problematikou požární ochrany zabývají v rámci preventivně výchovné činnosti na školách.
F. HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ AKCE

Třídenní úvodní metodický kurz

hodinová dotace

témata

lektor

Časový harmonogram - 1. výcvikový den

1330 - 1400

-

Prezentace a zahájení

 

1400 - 1445

1,0

Úvodní komunita

psycholog, lektoři HZS

1455 - 1625

2,0

Analýza stavu PVČ v oblasti PO a OO v ČR; Filozofie a principy preventivně výchovného působení na děti

lektoři HZS

1640 - 1810

2,0

Integrace programu PVČ do systému školství; prostředí pro realizaci; zásady práce s dětmi

psycholog, lektoři HZS

1810        

-

Sebereflexe - příprava vlastní ukázky prevent. bloku

(účastníci výcviku)

Časový harmonogram - 2. výcvikový den

0800 - 0845

-

Ranní komunita

psycholog, lektoři HZS

0855 - 0940

1,0

Schémata programu preventivně výchovné činnosti

lektoři HZS, psycholog

0950 - 1120

2,0

Skupinové a individuální rozdíly v práci s dětmi

psycholog

1120 - 1220

-

oběd

 

1220 - 1350

2,0

Práce na škole (1. stupeň) - ukázkový blok - I. část (dílna)

lektoři HZS, psycholog

1400 - 1445

1,0

Specifické situace v práci s dětmi - s čím se můžeme setkat a možnosti řešení

psycholog

1500 - 1630

2,0

Práce na škole (1. stupeň) - ukázkový blok - II. část (dílna)

lektoři HZS, psycholog

1640 - 1810

2,0

a) Efektivní působení na děti, úloha motivace, dětská asertivita
b) Sociální situace a strach

psycholog

1845

-

Sebereflexe - příprava vlastní ukázky prevent. bloku

(účastníci výcviku)

Časový harmonogram - 3. výcvikový den

0830 - 0850

-

Ranní komunita

psycholog, lektoři HZS

0900 - 0945

1,0

Komunikační dovednosti v práci s dětmi

psycholog

0950 - 1120

2,0

Práce na škole (2. stupeň) - ukázkový blok - I. část (dílna)

lektoři HZS, psycholog

1130 - 1215

-

oběd

 

1215 - 1345

2,0

Práce na škole (2. stupeň) - ukázkový blok - II. část (dílna)

lektoři HZS, psycholog

1400 - 1500

-

Závěrečná komunita

psycholog, lektoři HZS

1400

-

Ukončení úvodního kurzu

 


Dvoudenní supervizní seminář

hodinová dotace

témata

lektor

Časový harmonogram - 1. den semináře

0900 - 0930

-

Prezentace a zahájení

 

0930 - 1030

1,0

Úvodní komunita

psycholog, lektoři HZS

1045 - 1215

2,0

Workshop I. - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 1. stupně - (ukázky úvodních bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

psycholog, lektoři HZS

1215 - 1315

-

oběd

 

1315 - 1445

2,0

Workshop II. - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 1. stupně - (ukázky úvodních bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

psycholog, lektoři HZS

1500 - 1645

2,0

Workshop III. - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 2. stupně - (ukázky úvodních bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

psycholog, lektoři HZS

1645          

-

Sebereflexe

(účastníci výcviku)

Časový harmonogram - 2. den semináře

0900 - 0945

-

Ranní komunita

psycholog, lektoři HZS

1000 - 1145

2,0

Workshop IV. - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 2. stupně - (ukázky úvodních bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

lektoři HZS, psycholog

1200 - 1300

1,0

Sebereflexe a evaluace prezentované práce účastníku vzdělávání s dětmi

psycholog

1315 - 1415

-

Závěrečná komunita

psycholog, lektoři HZS

1415

-

Ukončení semináře

 

Pozn.: Víkendový seminář proběhne po cca. 3 - 5ti týdnech od úvodního kurzu, jakmile si účastníci vzdělávání ověří metodiku práce s konkrétním kolektivem dětí!
G. POČET ÚČASTNÍKŮ A UPŘESNĚNÍ CÍLOVÉ SKUPINY PEDAGOGŮ

Vzdělávání (v rámci DVPP) je určeno pro pedagogické pracovníky (učitele 1. a 2. stupně ZŠ, speciálních škol, nižších orčníků víceletých gymnázií a rovněž pro školní a oblastní metodiky prevence, výchovné poradce), kteří zabezpečují výuku “Ochrany člověka za mimořádných událostí” dle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. 12 050/03-22.
Předpokládaný počet účastníků jednotlivé vzdělávací akce je 25 až 30 osob.