KVP-F - DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVÁNÍ METODIKŮ PREVENCE

ZÁKLADNÍ INFORMACE
k vzdělávacímu programu
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Již několik let procházejí řady učitelů různými školeními a kurzy většinou v jednodenním či dvoudenním rozsahu. Kvalita informací je tudíž omezena a o hloubce zážitku, která se předpokládá u různých metod a technik si nelze dělat iluze.

Realizováno s finanční podporou:
MŠMT ČR    Moravskoslezský kraj

Na organizačním zajištění se spolupodílejí:
Život bez závislostí    PPP Bruntál

Na základě tohoto stavu a nastalé potřeby realizujeme ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Bruntál, sdružením Život bez závislostí a OŠMS KÚ Moravskoslezského kraje projekt

KOMPLEXNÍ DLOUHODOBÝ VÝCVIK METODIKŮ PREVENCE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Výcvik je akreditován MŠMT (č.j. 29 367/2005-25-399) a je dotován Moravskoslezským krajem.

Jedná se o dvouletý výcvik s cílem:

 • odborně připravit metodiky prevence a to především zážitkovou formou v rozsahu 250 hodin,

 • připravit pedagogy k vedení skupin potenciálně rizikových dětí ve vztahu ke společensky nežádoucímu jednání včetně dovednosti jejich odhalení ve školním kolektivu,

 • nácvik forem komunikace se žáky a studenty v krizových situacích,

 • poskytnutí komplexních informace v oblasti aktuálních zákonných možností školy i metodika prevence v této oblasti,

 • završení dvouletého výcviku odborným přezkoušením a závěrečnou prací.

 • Našim cílem je tedy připravit odborníka, který bude mít teoretické znalosti, zážitkově-odborné postoje a praktické dovednosti výrazně přesahující rámec běžného mozaikovitého vzdělávání, a který se stane kontaktním člověkem pro děti, garantem prevence a odborníkem, který dovede dát škole jasný a účinný program v prevenci společensky nežádoucích jevů.

   

  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

  Vzhledem k nabytí učinnosti vyhlášky č. 317/2005 Sb.
  od 1. září 2005, je hodinová dotace výcviku
  navýšena na

  250 hodin
  .

  Cena zůstátá nezměněna!
  Těšíme se na Vaši účast

  Dlouhodobý výcvik probíhá od prosince 2005 do prosince 2007 a představuje 250 hodin rozdělených do 4 semestrů

  V tomto časovém rozsahu je 60 hodin přednášek a seminářů, 60 hodin workshopů a 130 hodin praktického prožitkového výcviku. Ke každému tématu jsou poskytnuty tištěné materiály a skripta.

  Podrobnější informace Vám v případě zájmu poskytneme
  na tel. čísle 554 717 737 (Mgr. Piňos, Mgr. Toman).

  ABSOLVENTŮM DVOULETÉHO VÝCVIKU BUDE VYDÁN CERTIFIKÁT

  Účast bude kontrolována ve studijních průkazech. Podmínkou získání certifikátu je 80% účasti, zpracování obou ročníkových prácí a úspěšné zvládnutí závěrečné zkoušky.


  PROPOZICE K DLOUHODOBÉMU VÝCVIKU

  Realizátor:

  Citadela Bruntál
  Krnovská 9, 792 01 Bruntál

  Doložka č.j. II/s-OVS/1-33591/97-R
  o registraci přidělena MV ČR dne 10. září 1997
  IČ: 65893603        DIČ: CZ65893603 (nejsme plátci DPH)

  Tel: 554 717 737        E-mail: citadela@iol.cz

  Bankovní spojení: č.ú. 153536295/0600 vedený u GE Money Bank, a.s. Bruntál


  Odborná garance:

  PhDr. Helena Vrbková a PhDr. Richard Braun

  Interní supervize:

  Mgr. Miroslav Piňos, předseda rady Citadela, o.s.

  Externí supervize:

  PhDr. Petr Šišák, tajemník katedry psychologie PdF OU Ostrava
  Mgr. Andrea Adamovská, OŠMS KÚ MsK

  Externí lektorský tým:

  prim. MUDr. Nešpor, MUDr. Drtilová, MUDr. Remeš, dr. Vorlová, Mgr. Línek, kpt. Fiala, Mgr. Votrubová, MUDr. Fifková a další ...

  Zahájení:

  Úvodní pětidenní soustředění
  7. až 11. prosince 2005

  Hodinová dotace:

  250 hodin

 • 1. semestr - 1 pětidenní setkání
 • 2. semestr - 3 dvoudenní + obhajoba ročníkové seminární práce
 • 3. semestr - 3 dvoudenní setkání + 2 praxe
 • 4. semestr - 3 dvoudenní setkání + závěrečná práce + závěrečná zkouška
 • Cena kurzu:

  1 účastník za 1. a 2. semestr celkem 12 000,- Kč
  1 účastník za 3. a 4. semestr celkem 12 000,- Kč <
  z toho za 1. a 2. semestr

 • 8 300,- Kč hradí realizátor z dotačního titulu Moravskoslezského kraje

 • 3 700,- Kč hradí účastník kurzu (možno hradit z prostředků DVPP školy)
  (cena zahrnuje lektorné, náklady na dopravu a ubytování lektorů, tištěné materiály a skripta, pronájem výcvikových prostor, režijní náklady realizátora)

 • Ukončení:

  podzim 2007

  Na Vaši účast se těší

  Mgr. Stanislav Toman
  Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál
  OMPA

   

  Mgr. Miroslav Piňos
  Citadela, o.s. Bruntál
  předseda rady sdružení


  INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ A ÚHRADĚ KURZU

  Přihlášky slouží pro vnitřní potřebu Citadela, o.s. Bruntál, příp. jako podklad
  pro kontrolní orgán poskytovatele grantu.

  Možnost stažení přihlášky ve formátu Word:   ZDE

  Citadela, o.s. Bruntál ručí za ochranu osobních údajů
  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat.

  Bezplatné storno přihlášky lze provést
  15 pracovních dnů před zahájením akce, a to pouze písemně.
  Na pozdější storno nemůžeme brát bohužel zřetel.
  Den konání akce se nezapočítává do lhůty pro storno.

  Uzávěrka závazných přihlášek byla stanovena na den 15. října 2005!
  Přihlášky bylo nutné zaslat v písemné formě na adresu:
  Citadela, o.s., Krnovská 9, 792 01 Bruntál


  KALKULACE ÚHRADY A ZPŮSOB PLATBY

  A. LEKTORNÉ - 1. A 2. SEMESTR

  Cena:

  1 účastník za první 2 semestry celkem 12 000,- Kč

  z toho

 • 8 300,- Kč hradí realizátor z dotačního titulu (grantu) Moravskoslezského kraje

 • 3 700,- Kč hradí účastník kurzu (možno hradit z prostředků DVPP školy)

 • Cena zahrnuje:

  lektorné, náklady na dopravu a ubytování lektorů, tištěné materiály a skripta, pronájem výcvikových prostor, režijní náklady realizátora

  Cena nezahrnuje:

  dopravu, ubytování a stravování účastníků kurzu

  B. LEKTORNÉ - 3. A 4. SEMESTR (PŘEDPOKLAD)

  Cena:

  1 účastník za 3. a 4. semestr celkem max. 12 000,- Kč

  z toho

 • výše úhrady realizátora závisí na výši grantové dotace - předpokládáme opět účast na úhradě kurzovného ve výši max. 70 %, tedy obdobně jako za první dva semestry výcviku,

 • zbývající část hradí účastník kurzu (možno hradit z prostředků DVPP školy)

 • C. POKYNY K ÚHRADĚ:

  1. Úhradu je nutno provést po odeslání závazné přihlášky v takovém termínu, aby 10 dnů před zahájením úvodního soustředění - do 25. 11. 2005 byla požadovaná částka připsána na účet č. 153536295/0600 vedeného u GE Money Bank, pobočka Bruntál.

  2. Jako variabilní symbol (slouží pro identifikaci platby) vždy uveďte číslo faktury.

  Bankovní spojení: č.ú. 153536295/0600

  Podrobnější informace Vám v případě zájmu poskytneme
  na tel. čísle 554 717 737 (Mgr. Piňos, Mgr. Toman).