LICENČNÍ A REGISTRAČNÍ PODMÍNKY

DŮLEŽITÉ - ČTĚTE POZORNĚ!

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.hasik.cz je Citadela Bruntál, z.s., se sídlem v Bruntále, Krnovská 9, IČ: 65893603 (dále jen "poskytovatel").

(2) Poskytovateli náleží veškerá autorská a licenční práva k celému obsahu, který poskytovatel umísťuje na stránkách www.hasik.cz, včetně textů, designu stránek, kreseb, grafiky, fotografií a veškerých vyobrazení na těchto stránkách.

(3) Práva a povinnosti poskytovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito licenčními podmínkami (dále jen “pravidly”). Tato pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "uživatelé"). Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly tím, že jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek poskytovatele.

Čl. 2
Udělení licence

(1) Veškerý obsah www stránek (dále jen “produkt”) je chráněn autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.

(2) Využití produktu je možné pouze v rámci preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, avšak pouze při dodržení podmínek uvedených v čl. 3. - “Užívání produktu”.

(3) Na základě těchto pravidel a povinnosti registrace (viz. čl. 4 - “Registrační podmínky”) jsou vám udělena následující práva:

  1. máte právo produkt kopírovat a používat,

  2. máte právo šířit jeho kopie pro profesní o osobní použití v rámci preventivně výchovné činnosti.

(4) Použití produktu ke komerčním účelům je možné pouze se souhlasem poskytovatele za smluvně stanovených podmínek!

(5) Užití a šíření produktu uživatelem za úplatu je nepřípustné!

Čl. 3
Užívání produktu a loga programu

(1) Produkt je chráněn autorskými zákony a ustanoveními mezinárodních smluv. To znamená, že s produktem musíte zacházet jako s každým jiným materiálem podléhajícím autorským právům, s výjimkou, že můžete produkt kopírovat, používat a zdarma jej šířit.

(2) Podmínkou užívání produktu, jeho šíření a kopírování je využití stanovených nástrojů publicity, kterými jsou:

  1. uvedení adresy webových stránek poskytovatele ve formě www.hasik.cz,

  2. uvedení názvu a sídla poskytovatele ve formě Citadela Bruntál, z.s..

Jedná se zejména o titulní strany tištěných metodických a didaktických materiálů, vlastní webové stránky uživatele, informační tabulky v místnostech pořádaných vzdělávacích akcí apod.

(3) Podmínkou použití loga programu draka Hasíka, je předchozí písemný souhlas poskytovatele s využitím loga a s účelem jeho využití na základě písemného požadavku uživatele, který bude doručen na adresu sídla poskytovatele nebo na e-mailovou adresu poskytovatele hasikcz@gmail.com. Písemný souhlas poskytovatele poté obsahuje i zaslání loga programu v elektronické podobě v odpovídajícím rozlišení uživateli. Součástí užití loga musí být rovněž uvedení adresy webových stránek poskytovatele ve formě www.hasik.cz.

(4) Poskytovatel výslovně neposkytuje žádnou záruku na produkt. Produkt se poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoli záruky. Veškerá rizika spojená s užíváním tohoto produktu nese uživatel.

(5) Poskytovatel nenese v žádném případě odpovědnost za následnou škodu, ať by byla jakákoli (včetně škody ze ztráty na zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráty informací nebo jakékoli finanční ztráty), i když škoda vznikla na základě použití, a to i v případě, že poskytovatel byl upozorněn na možnost vzniku takových škod.

Čl. 4
Registrační podmínky

(1) Registrace není zpoplatněna a spočívá ve vyplnění a odeslání registračního formuláře, který je přílohou těchto licenčních podmínek.

(2) Registrační formulář obsahuje Váš e-mail, jméno, příjmení a bydliště (adresa), budete-li využívat produkt jakožto právnická osoba nebo státní a nestátní organizace, potom též název (obchodní jméno) a sídlo.

(3) Povinnost registrace se vztahuje rovněž na uživatele, kteří produkt získali z jiného zdroje, než z této webové prezentace. Potom je povinností toho, kdo produkt šíří, upozornit na povinnost registrace.