PROJEKT PROGRAMU PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (2019)

HASÍK CZ - VAŠE CESTY K BEZPEČÍ
PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Realizátor:

Citadela Bruntál, z.s.

Právní forma:

spolek

Zápis NO v OR:

oddíl L, vložka 12836 vedeného u KS v Ostravě

IČ:

65893603

DIČ:

CZ65893603

Sídlo právnické osoby:

Ulice:

Krnovská

č.or./č.p.

998/9

Obec:

Bruntál

PSČ:

792 01

Tel.:

+420554714724        

 

 

E-mail:

hasikcz@gmail.com

Web:

www.hasik.cz

Číslo účtu:

107-9205880217/0100

Peněžní ústav:

Komerční banka, a.s. pobočka Bruntál

Statutární zástupce:

Jméno, titul:

Miroslav Piňos, Mgr.

Funkce:

předseda

Adresa:

viz. sídlo

Telefon:

+420605829897

E-mail:

hasikcz@gmail.com

Typy činností:

viz. čl. III stanov spolku


Zdůvodnění potřebnosti projektu

Novodobým cílem programu je od roku 2014 jeho postupného šíření na všechny typy středních škol (tzv. 3. cyklus), kde by se s rozšířenou verzí programu měli setkávat zejména žáci, kteří již 1. a 2. cyklem prošli na základních školách (v rámci 1. a 2. stupně základní školy) - tvorba metodiky výuky 3. cyklu (na středních školách) a její pilotní ověření (vto. rozšiřujícího výcviku instruktorů PVČ) proběhlo v roce 2013 až 2016 ve spolupráci s HZS Jihomoravského kraje.

Preventivně výchovný program na všech typech středních škol bude realizován ve spolupráci s příslušníky HZS (déle pracující instruktoři PVČ s potřebnými zkušenostmi), kteří budou odborně vyškolováni pro práci "instruktorů" formou třídenní vzdělávací akce (rozšiřující výcvik s dotací 20 vyučovacích hodin) po jejímž absolvování budou připraveni na práci na všech typech škol středních. Kromě teoretických vědomostí je výcvik zaměřen na metodiku a formu předávání témat 3. cyklu, tedy témat vhodně rozšířených pro starší cílovou skupinu (žáky 2. ročníků středních škol).

V roce 2019 bude program pro střední školy realizován formou třídenního nadstavbového výcviku ve spolupráci s HZS Jihomoravského kraje, s možností účasti zájmeců (déle pracujících instruktorů PVČ) ze všech krajů ČR.

Vzdělávací program je akreditován MŠMT pod č.j. 1520/2016-1-27
s platností do roku 2019
.

Plán harmonogramu a organizace vzdělávacích akcí probíhá v součinnosti s HZS Jihomoravského kraje. V roce 2019 se uskuteční 1 třídenní rozšiřující výcvik se zaměřením na preventivně výchovnou činnost na středních školách:

Cílovou skupinu tedy tvoří cca. 24 absolventů této vzdělávací akce (instruktorů PVČ) z řad příslušníků HZS a JSDH, kteří poté budou na základě získaných dovedností a vědomostí schopni realizovat systémovou preventivně výchovnou činnost na středních školách.

Součástí vzdělávání je rovněž vybavení všech absolventů elektronickou verzí metodické publikace (+ doprovodné DVD).


Anotace projektu

1. Zdůvodnění potřebnosti projektu

Programu "Hasík CZ - Vaše cesty k bezpečí" vznikl v roce 2012 fúzí preventivně výchovných progranmů "Hasík CZ", jehož realizátorem je Citadela Bruntál a "Vaše cesty k bezpečí" (chytré blondýnky radí ...) jehož realizátorem je HZS Jihomoravského kraje. V letech 2013 až 2016 probíhalo jeho zkušební ověřování na středních školách a tvorba metodiky práce se žáky.

2. Cíle a priority pro rok 2019

 1. Dle potřeb inovace metodiky (rozsah, témata, formy a časová dotace vzdělávání) preventivně výchovné činnosti na středních školách (pro tzv. 3. cyklus) a její průběžné ověřování na středních školách.

 2. Realizace jedné třídenní vzdělávací akce (rozšiřujícího výcviku pro cca. 24 osob - déle pracujících instruktorů PVČ) se zaměřením na novou metodikou výuky žáků v rámci PVČ na středních školách.
  Pzn.: Absolvováním výcviku jsou instruktoři PVČ na základě získaných dovedností a vědomostí schopni realizovat systémovou preventivně výchovnou činnost na středních školách.

 3. Dle potřeby revize elektronické verze publikace "Hasík CZ - Vaše cesty k bezpečí" se zaměřením na preventivně výchovnou činnost na středních školách, případně vývoj preventivně výchovných tiskovin pro střední školy s využitím nové grafiky zpracování.

3. Způsob realizace projektu

a) Příprava instruktorů - rozšiřující výcvik se zaměřením na střední školy

Preventivně výchovný program na všech typech středních škol bude realizován ve spolupráci s příslušníky HZS (déle pracující instruktoři PVČ s potřebnými zkušenostmi), kteří budou odborně vyškolováni pro práci "instruktorů" formou třídenní vzdělávací akce (rozšiřující výcvik s dotací 20 vyučovacích hodin) po jejímž absolvování budou připraveni na práci na všech typech škol středních. Kromě teoretických vědomostí je výcvik zaměřen na metodiku a formu předávání témat 3. cyklu, tedy témat vhodně rozšířených pro starší cílovou skupinu (žáky 2. ročníků středních škol).

b) Působení instruktorů na školách

Práce instruktora upoutává pozornost nejen žáků a rodičů, ale i širší veřejnosti. Úkoly a požadavky kladené na instruktora jsou značné a psychologicky rozmanité. Děti potřebují vidět instruktora jako člověka, který pro ně má velký význam, je jedním z dalších důležitých lidí (tak jako rodiče a nejbližší přátelé), který k nim má lidský vztah, porozumění pro třídu i pro osobní problémy jednotlivců.

Dvojice instruktorů působí v třídních kolektivech na škole a realizuje vzdělávací bloky dle dané metodiky) a schématu výuky se stejnou skupinou žáků (třídou střední školy).

c) Další formy výuky

Propagační akce - každá třída může být pozvána k návštěvě stanice jednotky PO s prohlídkou a ukázkou hasičské techniky.

Média - pomocníkem na cestě k výuce jsou pro nás média (tisk, regionální rozhlas a televize).

4. Vymezení cílové populace

Za cílovou populaci považujeme žáky středního školství (2. ročník).

Přehled témat výuky

3. cyklus (střední školství)

 • Setkání s požárem (mimořádnou událostí), rizika, přivolání složek IZS, co mohu udělat pro bezpečnost svoji a svých blízkých

 • Co mohu udělat do příjezdu hasičů (jak poznáme požár - laický průzkum, povinnosti před příjezdem hasičů)

 • Dokumentace požární ochrany, nácvik evakuace u nás na škole, "domácí únikový plán", únikové cesty veřejných budov

 • Záchrana ohrožených osob u požáru a u dopravní nehody (doporučená pravidla pro laickou záchranu osob, techniky transportu zachraňovaných osob)

 • Jak hasit požár - použití jednoduchých hasebních prostředků

 • Poskytnutí základní první pomoci při popáleninách, poleptání a nadýchání se toxických zplodin kouře

 • Co je to varovný signál, činnost při jeho vyhlášení

 • Evakuace - důvody vyhlášení, zásady opuštění bytu nebo školy

 • Obsah evakuačního zavazadla

 • Prostředky improvizované ochrany

 • Další nebezpečí v přírodě i ve městě

5. Plánová místa a termíny konání

Plán harmonogramu a organizace vzdělávacích akcí probíhá v součinnosti s HZS Jihomoravského kraje. V roce 2019 se uskuteční 1 třídenní rozšiřující výcvik se zaměřením na preventivně výchovnou činnost na středních školách:

Vzdělávací akce proběhne formou pobytového setkání ve Školícím středisku HZS Jihomoravského kraje v Tišnově. Konkrétní upřesňující informace jsou s dostatečným předstihem zveřejněny na www.hasik.cz.

6. Externí supervize a odborný metodický dohled

 • plk. Ing. Jiří Pelikán (jiri.pelikan@firebrno.cz) - ředitel HZS Jihomoravského kraje, externí supervize a odborný metodický dohled.