HASIČI PŘED I ZA OBJEKTIVEM 2024


Fotografický klub HAFOK a Česká asociace hasičských důstojníků vyhlašují jubilejní 20. ročník fotosoutěž „Hasiči před i za objektivem“.
Partnerem fotosoutěže je HZS Moravskoslezského kraje, Požáry.cz a preventivně výchovný portál Hasík CZ.

Fotosoutěže se mohou ve všech kategoriích zúčastnit i fotoamatéři z řad široké veřejnosti, nejen fotografující hasiči.

Letos opět nebude naše fotosoutěž limitována hranicemi České republiky. V osmnáctém ročníku fotosoutěže "Hasiči před i za objektivem" si mohou opět zasoutěžit také kolegové a fotografové ze Slovenska (!).

PRO VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ PLATÍ TOTOŽNÁ, NÍŽE UVEDENÁ PRAVIDLA.

Uzávěrka
20. ročníku fotosoutěže „Hasiči před i za objektivem“
je stanovena na 30. září 2024
.

Věříme, že tento ročník opět překvapí nejenom nás organizátory, ale i našeho hlavního porotce, dokumentárního fotografa a pedagoga Prof. Mgr. Jindřicha Štreita.

Hasičský fotografický klub HAFOK

ORGANIZÁTOŘI SOUTĚŽE
HaFoK - Hasičský fotografický klub
ČAHD - Česká asociace hasičských důstojníků

PARTNEŘI SOUTĚŽE
HZS Moravskoslezského kraje
Požáry.cz
Hasík CZ

PROPOZICE A PRAVIDLA SOUTĚŽE

VYHLÁŠENÉ KATEGORIE

Fotografická soutěž je vyhlášena v následujících kategoriích:

KATEGORIE
A
požáry
KATEGORIE
B
ostatní zásahy
KATEGORIE
C
výcvik
KATEGORIE
D
život na stanici

 • Kategorie A - vše kolem požárů

 • Kategorie B - vše mimo požáry - dopravní nehody, technické pomoci…

 • Kategorie C - výcviky, cvičení a hasičský sport všeho druhu

 • Kategorie D - všechno mimo zásah - technika, hasičské plesy a svatby, portréty hasičů, hasičská zátiší...

FOTOGRAFIE

Jsou přijímány fotografie ve formátu 21 x 29,7 cm - A4 (pro další prezentaci). Na zadní stranu každé fotografie (vpravo dole) nalepte tabulku z přílohy č. 1. Žádáme Vás o pečlivé vyplnění těchto údajů.

Požadujeme rovněž zaslání digitální podoby snímků, které slouží pro prezentaci ukázek fotografií ve fotoalech jednotlivých kategorií a při zveřejnění výsledků fotosoutěže.

Parametry soutěžních snímků v digitální podobě: 800 bodů na delší straně a 72 DPI, snímky nesmí obsahovat ani rámeček, ani doplněný text (název fotografie, jméno autora).
Fotografie v digitální podobě musí být pojmenovány bez diakritiky dle následujícího klíče: kategorie_číslo fotografie_autor_název snímku (např.: a_3_novak_povoden).

Stejně jako v loňském roce, i letos budou do soutěže přijímány fotografie pořízené mobilním telefonem! Podmínkou však je dodržení parametrů soutěžních snímků v digitální podobě: 800 bodů na delší straně a 72 DPI.
Snímky, kterou nebudou obsahovat odpovídající tiskovou kvalitu (formát 21 x 29,7 cm - A4), však nemohou být využity pro další prezentaci (kalendář, výstava apod.)

O konečném zařazení fotografií do fotosoutěže rozhodne organizátor, na základě splnění stanovených podmínek.

 • Fotografie mohou být upraveny, pouze tak, aby nebyl změněn obsah fotografie (úrovně, křivky, doostření atd.).

 • Zasílat můžete maximálně 3 fotografie do jedné kategorie, celkem maximálně dvanáct fotografií.

 • Na obálku se zaslanými fotografiemi napište zpáteční adresu a heslo: "FOTOSOUTĚŽ".

 • Fotografie zůstanou pořadatelům pro další prezentaci fotosoutěže.

 • Apelujeme na humánnost autorů a jejich soutěžních snímků!

AUTORSTVÍ

 • Soutěžící musí být autorem všech zaslaných fotografií.

 • Pořadatel nepřebírá odpovědnost za původ fotografií a neručí za jejich pravost. Za případné porušení autorských práv je plně odpovědný soutěžící, který fotografii do soutěže přihlásil. V případě oprávněného porušení autorských práv, či zjištění, že dané fotografie jsou dílem jiného autora, než soutěžícího, či byly staženy s internetu nebo použity z jiného média, je soutěžící trvale diskvalifikován.

 • V případě, že byl porotou oceněn soutěžící, který nedodržel některé z pravidel (např. porušil autorský zákon), musí vrátit cenu nejpozději do patnácti dnů od vyrozumění organizátorů soutěže.

SOUHLAS KE ZVEŘEJNĚNÍ

 • Autoři zasláním fotografií dávají souhlas ke zveřejnění fotografií na internetu (na webových stránkách organizátorů a partnerů soutěže uvedených v pravidlech) i ve všech ostatních médiích, a to za účelem propagace soutěže, jakož i k dalším účelům, které se soutěží souvisí. Souhlasí rovněž s dalším použitím fotografií v rámci akcí nekomerčního charakteru, kterými jsou výstava fotografií pořádaná některým z organizátorů soutěže a jejich publikace v kalendáři.

 • V případě tisku a dalšího použití snímků, mohou pořadatelé požadovat u klasické fotografie negativ a u digitální fotografie originál bez korekcí a úprav.

 • Kromě sponzorských cen autorovi nevznikají další nároky na odměnu
  Pozn.: Za předání podkladů pro vyplácení cen zodpovídá Hasičský fotoklub Bruntál HAFOK. Za vyplacení cen jednotlivým vítězům všech kategorií zodpovídá Česká asociace hasičských důstojníků ČAHD.

 • Autoři soutěžních fotografií se zavazují k tomu, že jimi vyfotografované osoby, daly souhlas ke zveřejnění a k tomu, že nebudou vznášet nároky vůči pořadatelům fotosoutěže.

 • Autorský souhlas udělujete svým vlastnoručním podpisem na přihlašovacím listu (příloha č. 2).

 • Fotografie zaslané do soutěže nebudou použity pro komerční účely.

 • Každý z účastníků fotosoutěže, jehož snímky budou použity např. pro výrobu propagačního kalendáře, jako tomu bylo v předchozích letech, má nárok na zaslání vzorku daného materiálu.

 • Autoři grafického zpracování kalendáře (v případě dalších výstupů) si vymiňují právo použít fotografie k tomuto účelu vhodné (grafická hlediska), tzn. nemusí se vždy jednat pouze o ohodnocené fotografie aktuálního ročníku.

UZÁVĚRKA

Uzávěrka
20. ročníku fotosoutěže „Hasiči před i za objektivem“
je stanovena na 30. září 2024

.

Své fotografie zasílejte do tohoto termínu (nejpozději s datem odeslání v den uzávěrky) poštou nebo osobně na korespondenční adresu.
Fotografie odeslané po datu uzávěrky, již nebudou do soutěže zařazeny.

Současně zasílejte digitalizované fotografie v elektronické podobě na e-mail fotosoutez.hasici@seznam.cz


KORESPONDENČNÍ ADRESA

HZS MSK ÚO Bruntál, stanice Bruntál
Ladislav Šesták
Zeyerova 15, 792 01 Bruntál
.

Adresa pro zaslání snímků v digitální podobě a kontaktní adresa pro případné dotazy:
fotosoutez.hasici@seznam.cz.

Další aktualizované informace o soutěži nebo případné změny budou vždy uveřejněny na stránkách: www.hasik.cz


CENY

V každé kategorii bude vyhlášeno 1., 2. a 3. místo s následujícím finančním ohodnocením:

 • 1. místo v každé kategorii: 1 500,- Kč

 • 2. místo v každé kategorii: 1 000,- Kč

 • 3. místo v každé kategorii:    500,- Kč

Vítězové jednotlivých kategorií budou uvědomeni na stránkách www.hasik.cz.

TABULKA NA FOTOGRAFII (příloha 1)

- tabulka na foto - ke stažení ve formátu "doc" pro tisk

- tabulka na foto - ke stažení ve formátu "pdf" pro tisk

Tuto tabulku si vytiskněte a vyplněnou ji nalepte na zadní stranu fotografie do pravého dolního rohu (vhodné i pro správné zorientování fotografie). Vyplňujte, prosím, čitelně a pečlivě všechny údaje, povinné údaje jsou nadepsány tučnou kurzívou. Fotografie bez této tabulky na zadní straně nebude přijata do soutěže.


PŘIHLAŠOVACÍ LIST (příloha 2)

- přihlašovací list - ke stažení ve formátu "doc" pro tisk.

- přihlašovací list - ke stažení ve formátu "pdf" pro tisk.

Tento list vypisujte čitelně hůlkovým písmem a přiložte k zásilce se soutěžními pracemi. Nezapomeňte vyplnit soutěžní kategorii, do které fotografie přihlašujete. Zásilka bez podepsaného listu nemůže být hodnocena!.
Bez řádně vyplněného a podepsaného přihlašovacího listu nevzniká mezi autorem a pořadateli fotosoutěže právoplatný vztah.
Uvádějte, prosím, funkční e-mailové adresy!